18. Information och hemsides-tips

Augusti i Historien

2010-09-09 12:57 #0 av: Rita-S

1 Augusti

"On This Day:
In 1994 the Constitution of Taiwan was amended to make August 1st Indigenous People's Day in recognition of the indigenous people of Taiwan. There are over

25 different indigenous groups in Taiwan, only 14 of which have been officially recognized by the government."

Översatt:

i 1994 lades det fram ett förslag från Taiwans Konstitution om att göra 1 augusti till Ursprungsfolkets dag för ursprungsfolk i Taiwan som en form av

erkänsla. Där finns över 25 olika ursprungsfolk i Taiwan, enbart 14 har blitt oficiellt godkända av regeringen.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 12:59 #1 av: Rita-S

"Wednesday, 02 August 1837 Chickasaws Removed from Alabama On This Day: In 1837 the first group of Chickasaws from Alabama arrived at Fort Coffee in eastern Indian Territory (present-day Oklahoma). Over 3,000 Chickasaw would be eventually forced to move from their homeland to the new Indian Territory."

ôversatt text: Den 2 augusti 1837, Chickasaw indianer bortflyttat från Alabama. Den 2 augusti 1837 kom den första gruppen av Chickasaw indianers från Alabama till Fort Coffee i det östliga indianer terrotoriet (Oklahoma). Över 3000 Chickaaw skulle med tiden flyttad under tvång från sitt hemland till det nya indianer territoriet.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 12:59 #2 av: Rita-S


3 Augusti:

"On This Day: In 1832 the Bad Axe Massacre Took Place.

The Bad Axe Massacre, also known as the Battle of Bad Axe , took place near present-day Victory, Wisconsin between Sauk (Sac) and Fox Indians and United

States Army regulars and militia. It marked the end of the war between white settlers and militia in Illinois and Michigan Territory, and the Sauk and Fox

tribes under Chief Black Hawk. Over 150 Sauk and Fox were killed, while another 75 were captured."

Översatt:
Den 2 augusti 1832 hände det som kallas Bad Axe (Dårliga yxan) händelsen. Den är även känd som Bad Axe kampen, och den hände nära det som i dag heter

Victory, Wisconsin mellan Sauk(SAc) och Fox -indianerne och US Militära tiøsynsmyndigheter och militären. Det markerade slutet på den krig som varit mellan

Nybyggarna och militären i Illionois och Michigan-områden, och Sauk/Fox stamerna under hövding Svarta Hök. Över 150 Sauk och Fox indiander blev dödad, medans

75 blev tilfångatagna.


Den tredje augusti 1860 - den andra Maori krigen bryter ut i Nya Zealand.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 12:59 #3 av: Rita-S

4 Augusti:

"On This Day: In 1965 the Constitution of the Cook Islands (Kuki 'Airani) was enacted, making the Cook Islands a self-governing territory in free association

with New Zealand. The anniversary of these events in 1965 is commemorated annually on Constitution Day, with week long activities known as Te Maevea Nui

Celebrations locally."

Översatt: I 1965 blev konstitutionen i Cook Islands (Kuki 'Ariani'") stadfast, vilket gjorde Cook Islands ett självstyrande territorie i fri förening med Nya

Zealand. Årsdagen för denna händelsen i 1965 högtidlighålls varje år på Konstitutionens dag, med veckor långa aktiviteter känd som Te Maevea Nui- firandet

lokalt.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 12:59 #4 av: Rita-S

 

5 Augusti

"On this day: In 1838 the second groupd of Cherokee people forcibly removed from their lands to Indian Territory (present-day Oklahoma) arrived. Of the 875

who originally left Ross's Landing (Chattanooga, Tennessee), only 602 survived the journey, which has come to be known as the Trail of Tears."

Översatt: I 1893 blev den andra gruppen Cherokee indianers tvångsförflyttat fra sina landsområden till Indianer territorier (Oklahoma i dag) och ankom denna

dag. Av dom 875 som lämnade Ross's Landing (Chattanooga, Tennessee) var det enbart 602 som överlevde resan, som numera är känd som Tårarnas spår

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:00 #5 av: Rita-S


6 Augusti

"On This Day: In 1901 Kiowa land in Oklahoma was opened for white settlement, effectively dissolving the contiguous reservation. While each Kiowa head of

household was allotted 160 acres (320,000 m²), the only land remaining in Kiowa tribal ownership was the scattered parcels of 'grass land', which had been

leased to the white settlers for grazing before the reservation was opened for white settlement. Kiowa lands are now a tribal jurisdictional area."

Översatt: I 1901 blev Kiowa landområden i Oklahoma öppnat för den vita mann att bosätta sig, vilket på ett effektivt sätt upplöste den pågåande bokningen.

Medans varända Kiowa överhuvud i stamen blev tildelat 320,000 m², var den ända land som fanns kvar spriden över fler skiften av "gräsmark", som tidligare

varit utlånad till vita nybyggare som gräsmarker för deras djur före reservationen blev öppnad för nybygg.
Kiowa's tidligare landområden är i dagsläget Kiowas juridiska distrikt.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:00 #6 av: Rita-S

8 Augusti
"On This Day: In 2009 Typhoon Morakot made landfall in Taiwan, flooding the entire southern region with record-breaking rainfall. Over 100 people were

killed, and many indigenous villages were completely flooded and destroyed by rain and mud. Today the Government of Taiwan is mandating relocation of

indigenous villages - indigenous leaders are demanding the relocation process be halted."

Översatt: i 2009 på detta datum träffate tyfonen Morakot i Taiwan, vilket översvämde hela södra regionen med rekordstora regnmassor. över 100 personer

dödades, och många urinnvånasres landsbyer blev totalforstörda av regn och lera. I dag har Taiwans regering som uppdrag att omplacera dessa landsbyer, medans

ledarna i dessa landsbyer begjär att detta stannas.


9 Augusti
"On This Day: In 2009 Typhoon Morakot made landfall in Taiwan, flooding the entire southern region with record-breaking rainfall. Over 100 people were

killed, and many indigenous villages were completely flooded and destroyed by rain and mud. Today the Government of Taiwan is mandating relocation of

indigenous villages - indigenous leaders are demanding the relocation process be halted."

Översatt: i 2009 på detta datum träffate tyfonen Morakot i Taiwan, vilket översvämde hela södra regionen med rekordstora regnmassor. över 100 personer

dödades, och många urinnvånasres landsbyer blev totalforstörda av regn och lera. I dag har Taiwans regering som uppdrag att omplacera dessa landsbyer, medans

ledarna i dessa landsbyer begjär att detta stannas.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:00 #7 av: Rita-S

10 Augusti

"On This Day: In 1901 Kiowa land in Oklahoma was opened for white settlement, effectively dissolving the contiguous reservation. While each Kiowa head of

household was allotted 160 acres (320,000 m²), the only land remaining in Kiowa tribal ownership was the scattered parcels of 'grass land', which had been

leased to the white settlers for grazing before the reservation was opened for white settlement. Kiowa lands are now a tribal jurisdictional area."

Översatt: I 1901 blev Kiowa landområden i Oklahoma öppnat för den vita mann att bosätta sig, vilket på ett effektivt sätt upplöste den pågåande bokningen.

Medans varända Kiowa överhuvud i stamen blev tildelat 320,000 m², var den ända land som fanns kvar spriden över fler skiften av "gräsmark", som tidligare

varit utlånad till vita nybyggare som gräsmarker för deras djur före reservationen blev öppnad för nybygg.
Kiowa's tidligare landområden är i dagsläget Kiowas juridiska distrikt.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:01 #8 av: Rita-S


11 Augusti

"On This Day: In 1978 the American Indian Religious Freedom Act (AIRFA) was enacted by Congress. It was created to protect and preserve the traditional

religious rights and cultural practices of American Indians, Eskimos, Aleuts, and Native Hawaiians. These rights include, but are not limited to, access of

sacred sites, freedom to worship through ceremonial and traditional rights and use and possession of objects considered sacred."

Översatt: I 1978 blev AIRFA klubbat gjennom av kongressen, American Indian Religious Freedom Act, översatt till lagen om Amerikanska Indianers religiösa

frihet. Denna blev till för att skydda och bevara dom traditionella religiösa rättigheterna och kulturella sedvänjor för dom amerikanska indianerna,

eskimoerna, Aleuterna och urinvånerna i Hawai. Dessa rättigheter inkluderar, men är inte bunden till, tillgong på heliga platser, frihet att dyrka genom

ceremoniella och traditionella rättigheter och användning och innehav av föremål anses heliga.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:01 #9 av: Rita-S

12 Augusti

"On This Day: In 1676 Wampanoag leader Metacom (also known as King Philip) was shot and killed. King Philip's War, sometimes called Metacom's War or

Metacom's Rebellion, was an armed conflict between Native American inhabitants of present-day southern New England and English colonists and their Native

American allies in 1675-1676. The war is named after the main leader of the Native American side, Metacomet, Metacom, or Pometacom, known to the English as

"King Philip". 800 out of 52,000 English colonists (1.5%) and 3,000 out of 20,000 Native Americans (15%) lost their lives due to the war"

Översatt: i 1676 blev Wampanoag's ledare Metacom (även känd som kung Philip) skjuten och dog. Kung Philips krig, även kallat Metacom's krig eller Metacom's

uppror, var en väpnad konflikt mellan ursprungsfolket som var bosatt i dagens södra Nya England och Engelska kolonister och deras alierade ursprungsfolk.

Krigen namnades efter huvudledaren för ursprungsfolket, Metacomet, Metacom eller Metacom av Pometacom, känd bland engelskmennen som Kung Philip. 800 av 52

000 kolonister (1,5%) och 3000 av 20 000 ursprungsfolk(15%) förlorade livet pga kriget.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:01 #10 av: Rita-S

13 Augusti

On This Day: In 1946 the Indian Claims Commission was established by the United States Congress to hear claims of Indian tribes against the United States.

The Commission created a process for tribes to address their grievances against the United States, and offered monetary compensation for territory lost as a

result of broken federal treaties.

However, by accepting the government's monetary offer, the aggrieved tribe abdicated any right to raise their claim again in the future, and on occasion gave

up their federal status as a tribe after accepting compensation. The Commission was adjourned in 1978 by Public Law 94-465, which terminated the Commission

and transferred its pending docket of 170 cases to the United States Court of Claims on September 30, 1978.

By the time of the Commission's final report, it had awarded $818,172,606.64 in judgments and had completed 546 dockets."

Översatt:
i 1946 blev Indian Claim Comission etablerat av Kongressen i USA, för att handtera klagomål från Indianer-stammer mot staten USA. Kommisjonen skapade en

process för stammerna så dom kunne rikta sina klagomål mot USA, och erbjöd omedelbar kompensation för förlorade landområden som fölgd av brutna federala

avtal.

Men genom att acceptera regeringens erbjudanden accepterade stammen även all rätt att höja det samma krav igjen i framtiden, och i bland även att få uppge

sin federala status som stam efter accepterat kompensation.
Kommissionen lades ner i 1978 av Public Lav 94-465, vilket avslutade kommissionen och överförde dom väntande hög av 170 klagomål till United states domstol

för klagomål 30 september 1978.

Innan kommissionens sista rapport hadde $818. 172. 606,64 blivit tilldelat i dommer runtom, och 546 söksmål var avslutat.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:01 #11 av: Rita-S

14 augusti

"On This Day: In 1877 the Northwest Territorial Council of Canada passed a law to protect the wholesale destruction of the buffalo (bison), the primary

cultural, religious, and subsistence resource for Plains Native Americans. The law limited the ways in which buffalo could be killed and the purposes for

which they could be hunted. Although the Council and the Law only were in effect until 1885, the Law helped prevent the extinction of the buffalo in Canada."


Översatt: I 1877 blev en lagtekst tagit fram av Northwest Territorial Council i Canada för att skydda bisonen mot partihandel och forstörelse av bisonen, som

främsta kulturella, religiösa och uppehälle resurs för steppernas infödda indianere. Lagen begränsade vilka metoder man kunne jaga bisonen på, hur dom kunne

dödas och vilka grundlag man hadde för jakten. Även om rådet och lagen endast var i kraft vid 1885, hjälpte lagen förhindra utrotningen av buffalo i Kanada.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:02 #12 av: Rita-S

15 augusti

On This Day: In 2006 Dame Te Atairangikaahu travelled to Hawaiiki-a-nui, using the Te Ara Wairua - Spirits' pathway. The Maori Queen held her ceremonial

office for 40 years, and was a champion of Maori rights and culture. Her full name and title was Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu. Her title Te Arikinui

(meaning Great Chief) and name Te Atairangikaahu (meaning the hawk of the morning sky) were bestowed when she became monarch; previously she was known as

Princess Piki Mahuta and, after marriage, Princess Piki Paki.


Översatt: I 2006 reste Dame Te Atairangikaahu till Hawaiiki-a-nui, och använde då Ara Qairua, Andarnas väg. Maori-drottningen höll sina ceremoniella uppdrag

i 40 år och var en förkämpare för Maorienes rättigheter och kultur. Hennes fulla namn och tittel var Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu. Hennes tittel Te

Arikinui (betyder Stora hövding/ledare) och namn Te Atairangikaahu (betyder Höken av morgonhimmelen) blev tilldelat henne när hon blev monark; Tidligare var

hon känd som Prinsessan Piki Mahuta och efter giftemålet Prinsessan Piki Paki.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:02 #13 av: Rita-S

16 Augusti

"On This Day: In 1868 the Peruvian (now part of Chile) port of Arica - located in the Aymara traditional heartland - was devastated by a tsunami which

followed a magnitude 8.5 earthquake in what is now called the Peru-Chile Trench off the coast of South America. The earthquake and tsunami killed an

estimated 25,000 people in Arica and perhaps 70,000 people in all, according to some historians, many of whom were indigenous Aymara people."

Översatt: I 1868 blev den peruanska (numera en del av Chile) hamnen - beliggenhet i Aymaras traditionella hemland - totalforstörd av en tsunami som följde en

jordbävning som mätte 8,5 på richter skala i det som nu kallas Peru-Chile graven eller Atacamagraven  utanför kusten av Sör-Afrika.
Jordbävningen och tsunamien dödade omlag 25 000 människor i Afrika och möiligtvis 70 000 männoskor totalt, enligt vissa historikers, varav många var

tillhörande Aymara folket.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:02 #14 av: Rita-S

17 Augusti
"On This Day: In 1862 the Sioux Uprising (also known as the Dakota War, Sioux Outbreak of 1862, the Dakota Conflict, the U.S.-Dakota War of 1862 or Little

Crow's War) began. The Uprising was an armed conflict between the United States and several bands of the eastern Sioux or Dakota along the Minnesota River in

southwest Minnesota. The Sioux were protesting continued encroachment on their lands and the failure of the US Government to honor treaty rights. The

Uprising ended with a mass execution of 38 Dakota men on December 26, 1862, in Mankato, Minnesota."

Översatt: I 1862 började Sioux upproret (även kallad Dakota kriget, Sioux Utbrottet av 1862, Dakota konflikten, SA-Dakota kriget 1862 eller Little Crow's

War).
Upproret var en väpnad konflikt mellan USA och fler stamer östliga Sioux eller DAkota längsmed Minesota-älven i södra Minesota. Sioux protesterade mot den

fortsatta inntrången på sina landområden och USA's brist på att överhålla avtalen. Upproret slutade i en massavrättninga av 38 Dakota män 26 December 1862 i

Mankato, Minesota.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:03 #15 av: Rita-S

18 Augusti

"On This Day: In 1863 as part of the Canyon de Chelly Campaign, Kit Carson and General James Charlatan put a bounty on all Navajo livestock in an attempt to

starve the Navajos into submission. Every horse or mule brought $20, while each sheep earned a dollar. As a result of this campaign, in the spring of 1864,

8,000 Navajo men, women and children were forced to march or ride in wagons 300 miles (480 km) to Fort Sumner, New Mexico. Navajos call this "The Long Walk."

Översatt: I 1963 satte Kit Carson och General James Sharlatan skottpengar på Navajo boskap i ett forsök på att svälta Navajo-indianerna till underkastelse,

allt som en del av den såkallade Canyon de Chelly kampanjen.  Varje häst eller muldyr gav $20, medans får gav en dollar. Som ett resultat av denna kampanjen

tvingades 8,000 Navajo indianers (menn, kvinnor och barn) ut på march till fots eller i hästvagn dom dryga 300 miles (480 km) till Fort Summer i New Mexico.

Navajoerna kallar detta "den långa vandringen".

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:03 #16 av: Rita-S

20 augusti

"On This Day: In 1794 the Battle of Fallen Timbers took place, which was the final battle of the Northwest Indian War, a struggle between American Indian

tribes affiliated with the Western Confederacy and the United States for control of the Northwest Territory (an area bounded on the south by the Ohio River,

on the west by the Mississippi River, and on the northeast by the Great Lakes). The battle, which was a decisive victory for the United States, ended major

hostilities in the region until Tecumseh's War and the Battle of Tippecanoe in 1811."

Översatt: I 1794 sto slaget vid Fallen Timbers, den sista kampen i nordvästens Indianer-krig, en kamp mellan amerikanska indianstammar anknutna till den

västra konfederationen och USA för kontroll av Northwest Territory (ett område som avgränsas i söder av Ohio River, i väster av Mississippi-floden, och på

den nordöstra av de stora sjöarna) . Striden, som var en avgörande seger för USA, avslutade stora stridighetern i regionen tills Tecumseh Krig och slaget vid

Tippecanoe 1811.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 13:03 #17 av: Rita-S

21 Augusti

"On This Day: In 1680 the remaining 3,000 Spanish colonists streamed out of Santa Fe and headed for El Paso del Norte, Mexico as a result of the Pueblo

Revolt. Also called Popé's Rebellion, the Pueblo people rose up against Spanish colonization of the Americas in the New Spain province of New Mexico - the

Spanish did not return until 1692."

Översatt: I 1680 strömmade de återstående 3.000 spanska kolonisatörerna ut från Santa Fe och på väg till El Paso del Norte, Mexiko som en följd av Pueblo

upproret. Även kallat Popé's uppror, folket i pueblo reste sig i uppror mot den spanska koloniseringen av Amerika i Nya Spanska provinsen New Mexico -

Spanjolerna kom inte tilbaks förens 1692.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.